Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË
                 ÇáÒßÇã ÇáÎãÌí ãÑÖ ÊäÝÓí ÍÇÏ íÕíÈ ÇáÌÒÁ ÇáÃÚáì ãä ÇáÌåÇÒ ÇáÊäÝÓí ááÏÌÇÌ Ýí ÃÚãÇÑ ãÎÊáÝÉ ãÓÈÈÇð ÎÓÇÆÑ ÇÞÊÕÇÏíÉ ßÈíÑÉ0 ÃÌÑíÊ åÐå ÇáÏÑÇÓÉ áãÚÑÝÉ ÇáãÝØæÑå æÇáÈÇßÊíÑíÇ ÇáåæÇÆíÉ ÇáãÕÇÍÈÉ ááãÑÖ æÈÝÍÕ ÚÏÏ 106 ÍÇáÉ ãÕÇÈÉ ÈÇáãÑÖ Êã ÚÒá  382 ãÚÒæáÉ ÈÇßÊíÑíÉ ãäåÇ 188 ÓÇáÈÉ æ194 ãæÌÈÉ áÕÈÛÉ ÌÑÇã ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì26 ãÚÒæáÉ (isolate) ãä ÇáãÝØæÑå ÍíË íÙåÑ ÇáãÑÖ ÏÇÆãÇð Ýí ÕæÑÉ ÚÏæí ãÎÊáØÉ Mixed infection))


Summary
    The aerobic bacteria and mycoplasmas isolated from chicken with signs of acute coryza were identified. One hundred and six diseased birds with typical clinical symptoms of infectious coryza (IC) were examined, 382 bacterial isolates were obtained. These consisted of 194 Gram-positive and 188Gram-negative bacteria. Twenty-six mycoplasma isolates were also isolated.

 

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net