Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË Íì Ì Úð 128 Ú Êòõ íÕã ÚÔ ÇٕÆ Çò í áٔÇ Êñ ÇäÎÒÛ æٕ í ÞØÚÇ ÏÌÇÌ Û Òò íÍÕ Êõ ÙÐ íÒÖ ÇáÇÑÍÚÇÚ Çä ÈٕÇÆ ÍÒÇ ÍٔÌ ÇÚ ÇðÑ Çú í 44 æñٕ ÍÎì 2.2 Ø Êõ. Ú ÇòõË Çä Õðã Íì ÝÍÕ Çٓ ÈÇØÎÎÐÇæ ÇÎÎÈÇÑ Çä ÞðÇ ÙñÊ Çä ÇðõÚ Êò Çä ÒðÍÈØÊ .%2.. ÈÇáÇ Ôó ìñ äåßÔÝ Ú ÃÙÐÇÏ äÝ Òò Õٔ ÇáÇÑÍÚÇÚ Çä ÈٕÇÆ .ð ÇÍÚÍ í ÇäÐÑÇØÊ Ã íÚÐá ÇáÇ ÎóÔÇÑ Ý áٔÇ Êñ ÇäÎÒÛ æٕ 8 ÚÐÏ ÇäÞØÚÇ í ÌٕÈÊ ÇáÇÎÎÈÇÑ íÎÎåÝÊ ÍÙÈ Çä ÇðõÛÞ ÇäÎ Íì íÙÍ Çٓ íÚ Ìٔ Ïٕ ÇäÞØÚÇ ÇáÃßËÒ Ç ÌñÇÈÇ Ý í ØõÞÊ ÇäÌÒ Ýñ )íÐ Êñõ ÇäÎÒÛ æٕ(¡ í ØõÞÊ ÏٔÇäÈÎ Ìò )íÐ Êñõ ÇíÐÑíÇ (ñ¡ í ØõÞÊ ÇäÚ åòÝ )íÐ Êñõ ÈÍÒí(. ÚÐÏ ÇáÃíÕÇá Çä ÌðٕÈÊ Ý ÇäÞØ Úò íÎáÇÓí íÚ ÚÐÏ ÇäÞØ Úò. ÞØÚÇ ÇäÈ ÇòÖ ÇäÎ Íì ÇÎÎÈÇÑ Çú ä Öò ä Çٓ ÚáÇíÇË íÒÙ Êò à ÞóÕ íåÍ Ùٕ Ý Ç ÎóÇÌ ÇäÈ Øò. ÇäßÔÝ Ú Ìٔ Ïٕ ÇáÃÙÐÇÏ ä ÒðÖ ÇáÇÑÍÚÇÚ Çä ÈٕÇÆ Ðñá Úåì à Ðú ÇäÞØÚÇ ÍÚÒÙÌ äåÚÎÒÉ ÇäÍÞå Êò í Ý Òò Õٔ ÇáÇÑÍÚÇÚ Çä ÈٕÇÆ .ð Summary Eight hundred and twenty one serum samples were collected randomly from nonvaccinated layers flocks against avian encephalomyelitis disease in Khartoum State (Khartoum, Khartoum North, and Omdurman Towns). Ages of flocks varied from 40 days up to 2.5years. Serum samples were examined using indirect ELISA to detect specific antibodies against Avian Encephalomyelitis virus. The over-all sero-prevalence of AE antibodies was 57.1%. The number of sero-positive flocks varied in the studied localities with more sero-positives in farms located in Geraif Locality (Khartoum Town), Wad Albakheit Locality (Omdurman Town), and Elalafoon Locality (Khartoum North Town). The number of positive sera per flock correlated with flock size. The examined layer flocks had no clinical signs, or noticeable decrease in egg production. The detection of avian encephalomyelitis antibodies indicates that these flocks were exposed to a field strain of avian encephalomyelitis virus.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net