Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË ÌãÚÊ ãÇÆÉ æÓÊå æËáÇËíä ßÔØÉ ãä ÇÈá ÈÇÕÇÈÇÊ ÝØÑíå ÌãÏíå Ýì ãäØÞÊì ÇáÔæÇß æ ÇáÇÈíÖ .Êã ÚÒá æÇáÊÚ ÑÝ Úãí ÇáÝØÑíÇÊ ÇáÔÚÑíÉ¡ ãäåÇ ÇáÔÚÑæíÉ ÇáãÈÑÞÉ ) 77 ÚíäÉ(, 97 ÇáÔÚÑæíÉ ÇáãäÊÇÞÑæÝÇíÊÓ, 4 ÇáÔÚÑæíÉ ÇáÔæíäãíäíÇì, 3 ÇáÔÚÑæíÉ ÇáÊæäÓíæÑäÓ, æÞÏ áæÍÙ Ãä ßáÇ ÇáÅäÇË æÇáÐßæÑ ÞÇÈá ááÇÕÇÈå ÈÇáÏÇÁ æÃä Çáà Èá ÃÞá ãä 3ÓäæÇÊ ßÇäÊ ÃßË ÑÞÇÈãíÉ ááÅÕÇÈÉ. Summary One Hundred and thirty six skin scrapings from camels suspected to be infected with dermatophytes from Alshowak (90 samples) and Alobied (46) were collected and examined. Seventy seven Trichophyton verrucosum, 47 Trichophyton mentagrophytes, 9 Trichophyton schoenlenii and 3 Trichophyton tonsurans were isolated. Both female and male camels were susceptible and camels less than 3 year old were more susceptible to infection.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net