Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË ìÎ ÓóÊ Ç ìøÇÚ ÇìÔÔÇß È ØóúÞÊ ÌìÈÇ Ý Ì ìúÈ ÇìÓìÏÇ .õ Ç Óòá )Glossina fuscipes fuscipes( Í Ìó ÏÓÇÓÊ ÇÓÎÌÇÈÊ ÑÈÇÈÊ ÔòÖ Çì ìú æ ÔòÎÞÇË Epsilon ÇìÔÔß ËòíË ÇìÔäæ Çì Óó )P< ÚÐÏ ÇãÈÔ Úò ìúíÇ ) 0.05 )Biconical( ÇìÔÔß Ë ÇúÆ Çì ÎóÔæØ ÇáÇÈíØ ÇìÎÞííÐí ÇÈÐÇå Çì ÎóÔæØ ÇìÚíìí ÈÔÈäÊ ÓìÏÇÁ Çìíì Çæ ÇÓÎÈÐÇå Çì ÎóÔæØ ÇìÓÝí ÈÞ ÇóÔ .)Monoscreen( æ ÇÍÇÏí ÇìÓÎÇÓ Vavoua ìøÚ Biconical Úí ãÝÇÁÉ ÇìÔÔß Ë ÇúÆ Çì ÎóÔæØ. ÎòÔÇÈåÇË Ë ÇúÆ Çì ÎóÔæØ ÇáÇË ÎúÇ ÇáÇÎíÔÍÇ ÇÚí ãÝÇÁÉ Úò ìúíÇ )P> ËÞíæ ÇÕÓÞ Çìíì ì íÄËÔ Úò ìúíÇ ) 0.05 ÙÐ åÒ ÇìÒÈÇÈÊ Çì ÇúÞíÊ ì ÔóÖ Çì ìú .ð ìøÞÔÌ äòÇÝÍÊ ÔòÖ Çì ìú Ý Ì ìúÈ ÇìÓìÏÇ Úí ÙìÁ Çì ÎúÇÆÌ Çì ÎóÍÕæ ÚííåÇ Nzi ÔÔß )P<0.05( ÈìÇÓØÊ äòÇÝÍÊ åÒ ÇìÒÈÇÈÊ ÈÇìÔÔß ÇáÇãËÔ ãÝÇÁÉ. Summary The response of Glossina fuscipes fuscipes to five trap designs was studied in Juba area, southern Sudan. The conventional white biconical trap (CWB) caught significantly (P<0.05) more flies than the triangular Epsilon,Vavoua or monoscreen traps. Changing the upper white-netted cone with a black netting (BN) and the lower blue cone with a heavy drill blue cotton (HD) did not significantly (P>0.05) influence the CWB trap catch. These three versions of the biconical trap (CWB, with BN or with HD) were all significantly (P<0.05) better than the Nzi trap against G. f. fuscipes. These results are discussed in relation to control of sleeping sickness in southern Sudan by trapping out G. f. fuscipes.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net