Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ÊõÞ Õú ìó Ýì ËáÇË ÍÇáÇÊ ÍÏæË ãÑÖ æäÝæÞ æÓØ ÇáÍãíÑ Ýì æáÇíÊì ÛÑÈ æÌäæÈ ÏÇÑÝæÑ Ýí ãæÓã ÇáÃãØÇÑ. æÌÏ Ãä ÇáÓÈÈ ßÇä äÊíÌÉ ááÅÕÇÈÉ ÇáËÞíáÉ ÈÇáÏíÏÇä ÇáÏÇÎáíÉ æÇáÊì ÅÑÊÈØÊ ÈÓæÁ ÇáÊÛÐíÉ æÒíÇÏÉ ÇáÅ̪ÇÏ Ýì ÇáÚãá æáæÍÙ Ãä ÃÛáÈ ÇáäÝæÞ ßÇä æÓØ ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáÕÛíÑÉ. Ýì ÇÎÑ ÅäÏáÇÚ ááãÑÖ Êã ÊäÝíÐ ÈÑäÇãÌ ááÚáÇÌ ãä ÇáÏíÏÇä æÊÍÓíä ÇáÊÛÐíÉ áãÌãæÚÉ ãä ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãÕÇÈÉ ÝáæÍÙ ÊæÞÝ ÇáãæÊ ãÚ ÇáÊÍÓä ÇáæÇÖÍ Ýì ÕÍʪÇ. Three outbreaks of a death causing disease in donkeys in South and West Darfur States were investigated. The problem was found to be due to heavy infestation of donkeys with internal parasites which was worsened by the concomitant malnutrition and overwork. Deaths gradually subsided after deworming and supplementary feeding of donkeys in the last outbreak.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net