Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË ªÐå ÇáæÑÞÉ ÊÑßÒ Úáì ÅÓÊÎÏÇã ÊÞäíÇÊ ÇáÃÍíÇÁ ÇáÌÒíÆíÉ Ýí ÇáßÔÝ Úä æ ÇáÊÝÑíÞ Èíä ÃäæÇÚ ÇáãËÞÈíÇÊ. ßãÇ ÊäÇÞÔ ªÐå ÇáæÑÞÉ ÈÅÎÊÕÇÑ ÇáÊÞäíÇÊ ÇáÊì ÃÓÊÎÏãÊ Ýì ÏÑÇÓÉ ÇáãËÞÈíÇÊ. ßãÇ ÃÓÊÚÑÖÊ ÊØÈíÞ ÈÚÖ ªÐå ÇáÊÞäíÇÊ Ýí ÊÔÎíÕ æÊæÕíÝ ÇáãËÞÈíÇÊ Ýì ÇáÓæÏÇä. Summary The present paper is focusing on the use of molecular techniques in detection and differentiation of trypanosomes. The paper discusses briefly the different techniques used in trypanosome studies. It also reviewed the application of some of these techniques in trypanosome diagnosis and characterization in the Sudan.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net