Search Within Journal :

 
 
 
 

Articles

 
 
(Sudan J. Vet. Res. (2017 32
(Sudan J. Vet. Res. (2016 31
Sudan J. Vet. Res. (2015) 30
Sudan J. Vet. Res. (2014) 29 29
Sudan J. Vet. Res. (2013) 28
Sudan J. Vet. Res. (2012) 27
Sudan J. Vet. Res. (2011) 26
Sudan J. Vet. Res. (2010) 25
Sudan J. Vet Res. (2009) 24
Sudan J. Vet. Res. (2008) 23
Sudan J. Vet. Res. (2007) 22
Sudan J. Vet. Res. (2006) 21
Sudan J.Vet.Res. (2005) 20
Sudan J. Vet. Res. (2004) 19
Sudan J. Vet. Res (2003) 18
Sudan J. Vet. Res. (2001) 17
Sudan J. Vet. Res. (1999 -2000) 16
Sudan J. Vet. Res. (1997-1998) 15
Sudan J. Vet. Res. (1995-1996) 14
Sudan J. Vet. Res. (1994) 13
Sudan J. Vet. Res. (1993) 12
Sudan J. Vet. Res. (1992) 11
Sudan J. Vet. Res. (90-91) 10
Sudan J. Vet. Res. (89-90) 9
Sudan J. Vet. Res. (88-89) 8
Sudan J. Vet. Res. (186-87) 7
Sudan J. Vet. Res. (1984-85) 6
Sudan J. Vet. Res. (1983) 5
Sudan J. Vet. Res. (1982) 4
Sudan J. Vet. Res. (1981) 3
Sudan J. Vet. Res. (1980) 2
Sudan J. Vet. Res. (1979) 1
 

More Journals....

 
HOME PAGE | ABOUT US | ARCHIVE | INSTRUCTIONS TO AUTHORS | SUBSCRIBE | SUBMIT MANUSCRIPT | CONTACTS  
   

ãáÎÕ ÇáÈÍË

            áÞÏ ÇÚÊãÏÊ ÇáÏÑÇÓÉ Úáì ÃÚÑÇÖ ÇáãÑÖ æÝÍÕ ãÓÍÇÊ ÏãæíÉ æÃÎÑì ãä ÇáÛÏÏ ÇááíãÝÇæíÉ áãÚÑÝÉ ãÏì ÍÏæË ãÑÖ ÇáÍãì ÇáãÏÇÑíÉ ÈæáÇíÉ ÇáÎÑØæã ¡ æÊäÇÞÔ ÇáæÑÞÉ ÚáÇÞÉÍÏæË ÇáãÑÖ ãÚ ÇáÚæÇãá ÇáÕÍíÉ æÇáÅÏÇÑíÉ ÇáãÄËÑÉ .

Summary

                Clinical symptoms, blood smears and lymph node biopsies were used to study the prevalence of tropical theileriosis in Khartoum State. The prevalence of the disease in relation to hygienic and managemental factors are discussed.

 
 
   
 
 

Copyright 2012. Sudanjvr.net